Priročniki
Pripravili smo vam skupino poslovnih priročnikov v tiskani in spletni obliki. Namen priročnikov je uporabnikom portala zagotoviti kratko, pregledno in izčrpno informacijo po področjih poslovanja. Priročnike bomo sproti posodabljali in vsebinsko dopolnjevali.
 Spletni priročniki
Spletni prirocnik avtomobili v službeni rabi
Službeni avto - dejanska potreba ali kazalec uspešnosti posameznika v podjetju in širši družbi .... Vsaka lastnina je breme in enako velja za avtomobile. Težko je odgovoriti na vprašanje, ali je bolj obremenjujoce imeti službeni avto in ga uporabljati v zasebne namene, ali je bolje imeti svoje/lastno/zasebno vozilo in ga uporabljati v službene namene. Vsaka možnost nosi s seboj dolocena tveganja. Vec o tej zanimivi temi lahko preberete v spletnem prirocniku Avtomobil v službeni rabi.
Spletni prirocnik za knjigovodstvo
Vsak podjetnik se pri svojem delu srecuje z razlicnimi zahtevami, problemi in ovirami, ki izhajajo iz narave dela in okolja njegovega poslovanja, zato je razumljiva in pricakovana njegova želja po cim bolj enostavnih rešitvah, ki mu zagotavljajo kakovost poslovanja in storitev.
Spletni prirocnik za kakovost poslovanja
Namen tega prirocnika je predstavitev serije standardov ISO 9000 s poudarkom izgradnje sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 ter predstavitev koristi, ki jih lahko podjetje pricakuje z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti.
Spletni prirocnik za javna narocila
Posredni in neposredni porabniki javnega proracuna so pri nabavi blaga, opravljanju storitev oz. gradbenih del zavezani k izvajanju javnih narocil. Prirocnik Javna narocila nam na poljuden in razumljiv nacin razlaga o objavi javnega narocila, zbiranju dokumentacije, poteku in izbiranju najboljšega ponudnika oz. reviziji javnega narocila za razlicne vrste postopkov javnih narocil.
Spletni prirocnik davki
Davki in druge dajatve so nujno potrebni za normalno delovanje države. V spletnem prirocniku Davki boste našli pregled vseh vrst davkov z izvlecki vsebin in podzakonskih aktov, pomembne roke za oddajo, pregled obrazcev v davcnem postopku ter možne spletne povezave za dodatne informacije na medmrežju.
Primeri izpolnjenih obrazcev in nekatera priložena navodila omogocajo zavezancem lažje izpolnjevanje vcasih kar zahtevnih obrazcev.
Spletni prirocnik pisarniško poslovanje
Vsaka pravna oseba - državni organ oz. delovna organizacija - gospodarskaali negospodarska - poleg svoje temeljne dejavnosti opravlja tudi pomožne instranske dejavnosti. Ena takih pomožnih dejavnosti je tudi pisarniškoposlovanje - upravljanje z zapisi posameznega državnega organa,organizacije, podjetja ali skupnosti.
Spletni prirocnik kadrovanje
Prirocnik, ki prinaša uvid v potrebo po skrbni selekciji kadrov in nenehnem negovanju cloveških odnosov znotraj podjetja. Toliko bolj, ce je interes delodajalca v po uspešnosti prepoznavnem podjetju.
Spletni prirocnik marketing
Še tako dober proizvod ali storitev ne moreta zaživeti in zadovoljiti pricakovanj podjetnika ali obrtnika, predvsem pa ne doseci ciljnega potrošnika, ce se v današnji dobi, ki je zaznamovana s krono kakovosti in konkurencne prednosti, ne upošteva tržnih skrivnosti in pravil, zbranih pod besedico – marketing. Kako z odlicnim proizvodom ali storitvijo prepricati potrošnika, da seže po uslugi ali artiklu, ki jih imamo prav mi – se skriva v poslovni filozofiji omenjenega prirocnika
Kako opravljati gospodarsko dejavnost
Spletni prirocnik z naslovom Ustanavljanje, prenehanje in statutarne spremembe v delovanju podjetja je namenjen vsem tistim, ki razmišljajo ali se že ukvarjajo s podjetništvom. Spoznali boste postopke ustanovitve gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, izvedeli kako in kje se pridobijo ustanovne listine in kaj se zgodi podjetju, ce zaide v težave, kako izvesti postopek stecaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja ter se seznanili z veljavno delovno zakonodajo.
Spletni prirocnik Finance
Finance so pomembne v življenju tako posameznika fizicne osebe kot podjetnika, ki se ukvarja s poslovno dejavnostjo. Dobicek je kljucni faktor poslovanja v kapitalizmu. Ljudski pregovor, da se vse pricne in konca z denarjem bo kar veljal. V omenjenem spletnem prirocniku je predstavljenih mnogo strokovnih nasvetov, kako planirati, analizirati in voditi financne tokove, tako da bomo financno uspeli v poslovnem in privatnem življenju.
 Tiskani priročniki