avtor: Simona Novak
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: Davki


1. UVOD (zakaj se pobirajo davki)
2. SPECIFIKACIJA PREDMETA (obracuni davkov in drugih dajatev)
3. ZAKONSKA PODLAGA (zakoni in predpisi)

Spoštovani uporabniki spletnih strani

Mala podjetja in zasebniki obicajno nimajo zaposlenih strokovnjakov z davcnega podrocja, zato jim bo v pomoc spletna stran, ki bo omogocila, da boste lahko z našo pomocjo pravilno izpolnjevali svoje davcne obveznosti. Na tej spletni strani boste našli: navodila za izpolnjevanje, izvlecke iz zakonskih in podzakonskih aktov, ki so za vas pomembni, roke do katerih morate izpolniti svoje obveznosti, vplacilne racune, na katere morate nakazati dajatve in mnogo zanimivosti s podrocja davkov.

S tem bi vam radi olajšali vaše vsakdanje delo in vam pomagali preko ceri, da ne boste imeli težav z Davcno upravo in boste svoje aktivnosti lahko usmerili tudi na druga podrocja.

na vrh
1. UVOD (zakaj se pobirajo davki)

Davki in druge dajatve so nujno potrebni za normalno delovanje vsake države. Placujejo jih fizicne in pravne osebe iz svojih dohodkov in tudi iz premoženja. Pobiranje davkov je v javnem interesu, davcni organi pri izterjavi davkov uporabljajo cel spekter razlicnih instrumentov.

Pri obracunavanju davkov se ne moremo sklicevati na neznanje. Nepoznavanje davcnega prava škoduje. Davke je treba obracunati v skladu z zakoni in jih tudi pravocasno vplacati na pravilne racune.

Davcna zakonodaja se nenehno spreminja, v Sloveniji pa seveda še bolj, saj mora Slovenija tudi davcno podrocje približati evropskemu pravnemu redu zaradi vstopa v Evropsko zvezo. To pa seveda tudi malim podjetjem in zasebnikom povzroca velike organizacijske stroške in negotovosti pri poslovanju.

na vrh
2. SPECIFIKACIJA PREDMETA (obracuni davkov in drugih dajatev)

1. Direktni davki od prihodkov

1.1 Davek od dobicka pravnih oseb

1.1.1 Dividende

1.1.2 Obresti in licencnine

1.2 Davek na banke in hranilnice

1.3 Davek od osebnih prejemkov

1.4 Davek iz dejavnosti

1.5 Davek na place

1.6 Davek od pogodbe o delu

1.7 Prispevki za socialno varnost

1.8 Davek na loterijske dobitke

1.9 Davek od iger na sreco

2. Direktni davki od premoženja

2.1 Davek na dedišcino in darila

2.2 Davek na premoženje

2.3 Davek na motorna vozila

3. Indirektni davki

3.1 Davek na dodano vrednost

3.2 Trošarine

3.3 Davek na zavarovalne premije

3.4 Davek na promet nepremicnin

3.5 Carinske dajatve

na vrh
3. ZAKONSKA PODLAGA (zakoni in predpisi)

Samo toliko davkov so dolžni placati davcni zavezanci, kolikor jih je predpisanih z zakonom.

Zakoni, ki veljajo na podrocju dajatev:

Zakon o dohodnini
Zakon o davku od dobicka pravnih oseb
Zakon o davku na izplacane place
Zakon o prispevkih za socialno varnost
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Zakon o zdravstvenem varstvu in socialnem zavarovanju
Zakon o posebnem davku na dolocene prejemke
Zakon o trošarinah
Zakon o davku na dodano vrednost
Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost
Zakon o davku na promet nepremicnin
Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov
Zakon o davku od iger na sreco
Zakon o davku na motorna vozila
Zakon o davku na bilancno vsoto bank in hranilnic
Zakon o davkih obcanov Carinski zakon
Zakon o davcnem postopku Zakon o davcni službi

 

 a) DAVEK OD DOBICKA PRAVNIH OSEB

 Kdo so zavezanci za davek od dobicka pravnih oseb?

- pravne osebe, ki dosegajo dobicek z opravljanjem dejavnosti in imajo sede