avtor: mag. Petar Potkonjak
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: Kakovost poslovanja


1. RAZVOJ KONTROLE IN KAKOVOSTI SKOZI ZGODOVINO
2. STANDARDI SERIJE ISO 9000

1. UVOD

 Namen tega prispevka je predstavitev serije standardov ISO 9000 s poudarkom na gradnji sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000.

Zdi se mi zelo pomembno, da na samem zacetku izpostavimo nekaj koristi, ki jih lahko podjetje pricakuje z uvajanjem sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2000. Med koristi lahko izpostavimo naslednje primere:

- uvajanje optimalne organizacije poslovanja,
- ureditev notranjega poslovanja v podjetju,
- pregledna organiziranost,
- preglednost poslovnega procesa,
- vzpostavitev reda oziroma pravil obnašanja,
- opredelitev pristojnosti in odgovornosti,
- dobra podlaga za sistematizacijo in opis delovnih mest,
- izboljšanje notranjih komunikacij,
- podlaga za usposabljanje,
- ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah,
- dvig zavesti zaposlenih o kakovosti,
- doseganje skladnosti z zahtevami in pricakovanji odjemalcev in izboljševanje kakovosti,
- lažji vstop na globalno tržišce 
- itd.

Kaj je kakovost?

Opredelitev pojma kakovost ni lahka in enostavna naloga. V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovost. Lahko recemo, da je definicij za kakovost toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z reševanjem tega problema. Vse definicije so vec ali manj usmerjene na rezultate (izdelke) lastnega dela oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni za uporabnike za izpolnjevanja in zadovoljevanja njegovih potreb. Najbolj uporabna definicija v praksi je opredeljena v standardu ISO 9000 – Temelji in slovar, kjer je kakovost opredeljena kot »stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve«.


na vrh

1. RAZVOJ KONTROLE IN KAKOVOSTI SKOZI ZGODOVINO

Stopnje razvoja in zaporedje obdobij obvladovanja kakovosti

Kronologija razvoja standardov serije ISO 9000

1979 - BS 5750
Prvi veljavni državni standardi na podrocju sistemov kakovosti v svetu.

1987 - ISO 9000
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) objavlja prvo izdajo serije standardov ISO 9000 (prilagojeni in izboljšani BS 5750 – osnova za ISO 9000)

1987
Prevod ISO 9000 v JUS A.K0.010-14 (vkljucuje elemente samoupravljanja)

1989 - junij
Prvi prevod ISO 9000 v slovenskem jeziku - cista kopija (ISKRA STANDARD)

Marca leta 1992 je bil v okviru USM ustanovljen tehnicni odbor USM/TC QAS Zagotavljanje kakovosti.

1993 - december
Prva izdaja serije SLS ISO 9000

1994 -Druga izdaja
ISO objavlja dopolnjeno drugo izdajo serije standardov ISO 9000

1995 -april
Predelana in usklajena druga slovenska izdaja serije standardov SIST ISO 9000

V juniju 1996 je delo odbora USM/TC QAS Zagotavljanje kakovosti prevzel in nadaljeval tehnicni odbor USM/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti.

2000 - novembra SIST ISO 9001
Prenovljena tretja izdaja standarda ISO 9001

na vrh
2. STANDARDI SERIJE ISO 9000

Zakaj prihaja do sprememb standardov?

Serija standardov ISO 9000: 2000 je rezultat posvetovanj z uporabniki kar pomeni, da jih uporabljajo razlicne pravne osebe (podjetja - organizacija) bodisi, da gre za notranje ali zunanje stranke, vkljucno s certifikacijskimi organi, za ocenjevanje sposobnosti or