avtor: Marta Turk META Zavod
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: KAKO OPRAVLJATI GOSPODARSKO DEJAVNOST

1. GOSPODARSKA POBUDA
2. ORGANIZACIJSKE OBLIKE PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
3. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PO ZGD

1. GOSPODARSKA POBUDA

Z ustavnimi dolocbami je v Republiki Sloveniji doloceno, da je gospodarska pobuda svobodna in da se lahko izvaja v gospodarskih organizacijah. Ustanavljanje gospodarskih organizacij pa dolocajo posebni zakoni.

Registracija poslovnih subjektov je dokaj enostavna, toda POZOR: Z registracijo poslovnega subjekta ustanovitelj ni oprošcen izpolnitve splošnih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jih nalagajo posamezni predpisi, vkljucno s predpisi, ki urejajo gradbena in uporabna dovoljenja (npr. uporabno dovoljenje za prostor, kjer se dejavnost opravlja, ustrezna izobrazba ali delovne izkušnje za opravljanje dolocenih dejavnosti in podobno). Katere pogoje je treba izpolnjevati za opravljanje dejavnosti, se pozanimajte pri strokovnih službah. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev opravljajo inšpekcijske službe, za neizpolnjevanje pogojev pa so visoke kazni neizbežne.

Najpomembnejša oblika gospodarskih organizacij so gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, katerih status je urejen z Zakonom o gospodarskih družbah. Gospodarska dejavnost pa se lahko upravlja tudi v drugih statusnih oblikah, kot so: zadruge – po Zakonu o zadrugah – gospodarske javne službe – po Zakonu o gospodarskih javnih službah. V manjšem obsegu se poleg glavne dejavnosti z gospodarsko dejavnostjo lahko ukvarjajo tudi zavodi – po Zakonu o zavodih – in društva – po Zakonu o društvih.


na vrh
2. ORGANIZACIJSKE OBLIKE PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Gospodarsko pobudo je mogoce uresnicevati z gospodarsko družbo, to je pravno osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izkljucno dejavnost, ali kot samostojni podjetnik posameznik, to je fizicna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izkljucno dejavnost.

Gospodarske družbe so lahko organizirane kot osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba) ali kot kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in komanditna delniška družba).

Razlika med posameznimi oblikami je v odgovornosti do tretjih oseb, in sicer: samostojni podjetnik posameznik odgovarja za obveznosti iz poslovanja do tretjih oseb z vsem svojim premoženjem; osebna gospodarska družba jamci za obveznosti z vsem svojim premoženjem družbe, tako da za obveznosti družbe jamcijo tudi lastniki družbe z vsem svojim premoženjem; kapitalske družbe pa jamcijo za obveznosti družbe le s premoženjem družbe, katerega minimalni nominalni znesek je z zakonom predpisan za posamezno obliko družbe.

Za podjetnika je zelo pomembna odlocitev o izbiri dejavnosti, saj je od izbrane dejavnosti odvisno, katere pogoje za opravljanje dejavnosti bo moral izpolnjevati, preden pricne opravljati dejavnost.


na vrh

3. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PO ZGD
Gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom gospodarske družbe v sodni register pri krajevno pristojnem Okrožnem sodišcu. Fizicna oseba pa pridobi pravico opravljanja gospodarske dejavnosti z vpisom v evidenco samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davcni upravi Republike Slovenije. Po izvedenem vpisu gospodarske družbe v sodni register ali fizicne osebe v evidenco samostojnih podjetnikov posameznikov si morajo novoustanovljeni gospodarski subjekti pridobiti še davcno številko, status zavezanca za placevanje davka na dodano vrednost in si odpreti transakcijski oz. žiro racun pri izbrani poslovni banki.

Z vpisom pri davcni upravi postane gospodarska družba davcni zavezanec, samostojni podjetnik pa zavezanec za davek iz deja