avtor: Nevenka Kosec
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: Finance


1. OSNOVE FINANC
2. SPECIFIKACIJA PROBLEMATIKE

1. OSNOVE FINANC

Med dejavnike za doseganje poslovne uspešnosti v sodobnih pogojih gospodarjenja sodijo voditeljstvo, upravljanje s sposobnostmi zaposlenih, strategija in nacrtovanje, viri, sistem kakovosti in procesi.

Finance in financna funkcija so operativna dejavnost v poslovanju družb in podjetnikov, kar pomeni, da so neposredno povezane z okoljem podjetja in z ostalimi notranjimi funkcijami.

Slovar tujk razlaga finance kot denarništvo, denarne posle in gospodarjenje z denarjem.

Denar posega v vse veje in podrocja tržnega gospodarstva, zato je potrebno z njim upravljati na vseh ravneh proizvodnje in storitev ter porabe realnih dobrin, tako na ravni posameznika, podjetja ali nedržavne institucije ter na ravni države.
Locimo tri podrocja financ:

  • osebne finance,
  • poslovne finance,
  • javne finance.

 

V primerjavi z tehnicnimi znanostmi nam financna znanost v vecini primerov ne daje povsem dokoncnih odgovorov, kakršne pridobivamo pri tehnicnem podrocju. Financne odlocitve se nanašajo na prihodnost, ki je navadno negotova, tako nam financna znanost lahko pomaga s smernicami samo na podlagi preteklih izkušenj, nikakor pa ne moremo predpisati pravilne odlocitve.     

Finance vcasih oznacujejo kot »znanstveno umetnost« iz razloga, da je poleg znanja
pomemben dejavnik dobrih financnih odlocitev tudi »obcutek«, ki ga pridobimo z izkušnjami in je do dolocene mere tudi prirojen. 


Opredelitev financ

V današnjem casu se je financna funkcija pokazala kot tista, ki je najtesneje povezana z ostalimi funkcijami podjetja ali podjetnika, saj imajo skoraj vse poslovne odlocitve tudi financne posledice.

Vloga financnikov je, da za nemoteno in dobro poslovanje priskrbijo ustrezne financne vire ter zagotovijo nadzor nad ucinkovitostjo uporabe sredstev.

Skozi razvoj opravljanja funkcije denarja so nastali izjemno zapleteni financni sistemi.
Finance so z vidika poslovnih financ predvsem nacini, kako pridobiti potrebna financna sredstva in metode, s katerimi se financna sredstva upravljajo in razporejajo.

Zadnja destletja so finance doživele hiter razvoj, tako lahko finance razdelimo na vec ravni:

  • opisno poznavanje, ki se nanša na poznavanje financnih trgov, institucij in instrumentov,
  • teoreticno poznavanje, ki daje odgovore zakaj je financni sistem takšen kot je, in zakaj tako deluje,
  • uporabno poznavanje, kjer gre za uporabo teoreticnih odgovorov za kaj se odlociti in kako narediti, kjer imajo veliko vlogo predvsem prakticne izkušnje in poznavanje obstojecega pravnega sistema, ki posamezno podrocje dejavnosti ureja skozi finance.


Podrocje poslovnih financ

Podrocje financ je tesno povezano z racunovodstvom in makro in mikro ekonomijo. V poslovanju podjetja in podjetnika lahko finance oznacimo kot vezni element med vsemi poslovnimi podrocji. Vse poslovne odlocitve najsi bodi proizvodne, investicijske, tržne ipd. imajo na koncu financne posledice, ki se skupaj izražajo na ravni podjetja.
Uspešno poslujoce podjetje obvladuje dobro koordinacijo med posameznimi poslovnimi deli in finacnim delom, ki pomeni pomemben prispevek k uspešnosti.
Slaba financna koordinacija pa navadno pripelje k zlomu podjetja, cetudi ima relativno dober proizvod, trženje in razvoj. 

na vrh

2. SPECIFIKACIJA PROBLEMATIKE

Organizacijske oblike podjetja in davki

Glede na pravne oblike se razlikuje podjetje kot gospodarska družba, ki ima vec prinašalcev kapitala, in podjetje kot organizacijo sam