avtor: Robert Kovacic
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: Knjigovodstvo


1. UVOD (kaj prinaša racunovodstvo?)
2. SPECIFIKACIJA PREDMETA

Dobrodošli

Vsak podjetnik se pri svojem delu srecuje z razlicnimi zahtevami, problemi in ovirami, ki izhajajo iz narave dela in okolja njegovega poslovanja, zato je razumljiva in pricakovana njegova želja po cim bolj enostavnih rešitvah, ki mu zagotavljajo kakovost poslovanja in storitev.

Za kratko, pregledno in izcrpno informacijo ter dobrodošel pripomocek predvsem pri poslovanju malih podjetij in samostojnih podjetnikov, se vam s klikom na prirocnik »Knjigovodstvo« odpira podpora predvsem pri tistem delu vašega poslovanja, ki združuje faze poslovnega procesa, se nanaša na standardizirane obrazce in njihovo izpolnjevanje, ter odgovarja na zahteve in pricakovanja države in njenih zakonsko predpisanih obveznosti.

Vodenje racunovodskih evidenc in redno oddajanje zahtevanih porocil je zgolj platforma za odlicnost poslovanja.

na vrh

1. UVOD (kaj prinaša racunovodstvo?)


Knjigovodstvo

S poslovnimi listinami in knjigami podprto poslovanje podjetja… Knjigovodstvo je zgolj del racunovodstva, ki kot nepogrešljivi del informacijskega sistema vsakega podjetja zagotavlja podatke oz. informacije o poslovni in financni uspešnosti podjetja ter o njenem premoženjskem in financnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij. Kot sestavni del informacijskega sistema o podjetju se deli na:
· knjigovodstvo
· racunovodsko nacrtovanje
· racunovodsko nadziranje
· racunovodsko analiziranje

Samostojni podjetnik posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, za svoje delo in za svoje obveznosti, odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za uspešno vodenje podjetja, odlicnost v poslovanju in v nastopu do konkurence ter predvsem zaradi interne preglednosti in eksternega zadovoljevanja države in njenega davcno-financega aparata, so pravilno obracunane davcne obveznosti, zgolj posledica vestnega vodenja poslovnih knjig. Tako dobro vodenje knjig postane trdna osnova dobrega poslovanja, knjigovodstvo pa nepogrešljivi element dela slehernega podjetnika.

na vrh

2. SPECIFIKACIJA PREDMETA

Knjigovodska listina, ki se jo vnese v poslovno knjigo, se sestavi za vsak poslovni dogodek, ki se v zvezi s poslovanjem pokaže v spremembi sredstev ali obveznosti do virov sredstev, oz. v nastanku odhodkov ali prihodkov. Po kraju nastanka locimo zunanje in notranje knjigovodske listine. Knjigovodska listine (racun, dobavnica, narocilnica,…) je listina, na osnovi katerih se knjižijo poslovni dogodki v poslovne knjige oz. razvide (Register osnovnih sredstev, Blagajniški dnevnik, saldakonti, Evidence zalog, Knjiga terjatev in obveznosti,…

NACIN - Vodenje poslovnih knjig Dosledno beleženje poslovnih dogodkov…

Poznamo tri nacine vodenja poslovnih knjig: po sistemu evidence prejetih in izdanih listin, po sistemu enostavnega knjigovodstva in po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Zasebnik vodi poslovne knjige rocno ali z racunalniškimi nosilci podatkov. Pri rocnem vodenju oblika knjig ni predpisana, predpisana je zgolj vsebina. Pri racunalniškem vodenju pa morajo izpisi zagotavljati predpisano vsebino poslovnih knjig.

Obvladovanje knjigovodstva

Poznamo razlicne nacine vodenja poslovnih knjig:

a. evidenca prejetih in izdanih listin;

ko gre zgolj za vodenje evidence prejetih in izdanih knjigovodskih listin in posamezniki vodijo zgolj evidenco prejetih in izdanih knjigovodskih listin ter evidenco o doseženih dohodkih pri fizicnih osebah in tujih pravnih ali fizicnih osebah. Zasebniki, ki se ukvarjajo s kulturno, raziskovalno, izobraževalno, novinarsk

Povezave
Obrazci za računovodstvo
Računalniški programi za vodenje poslovanja